Technomix dějiny firmy

založení

S dv?ma pracovníky za?íná zakladatel firmy Dieter Breuer živnost Breuer s prodejem po?íta?ových za?ízení se sídlem firmy v Hirschaidu.

rozší?ení služeb

Spektrum služeb se rozši?uje o kontrolu a opravu elektronických komponent.

t?ídicí práce

Firma Breuer se navíc specializuje na vizuální kontroly a t?ídící práce.

nová budova Wachenroth

Nov? se buduje sídlo firmy v hornoranckém Wachenrothu. Nemovitost sjednocuje soukromé a obchodní prostory rodiny Breuer.

r?st

Firma Breuer získává Robert Bosch GmbH jako prvního velkého zákazníka a specializuje se stále více na t?ídící práce a vizuální kontroly pro zákazníky automobilového pr?myslu. Po?et pracovník? vzr?stá na p?t plných úvazk?.

certifikace

Díky certifikaci podle DIN EN ISO 9001 je firm? Breuer potvrzeno aktivní prosazení systému managementu kvality. Tým vzr?stá na 21 stálých zam?stnanc?.

založení Technomix AG

Díky expanzivnímu rozvoji pracuje nyní 40 pracovník? v pevném týmu. Neustále se rozši?uje také portfolio služeb, a proto je automobilová odnož soust?ed?na v samostatné spole?nosti. 23. 12. 2002 je založena spole?nost Technomix AG.

pobo?ka ?esko

Technomix s.r.o zahajuje svou ?innost v ?eské republice. V Plzni vzr?stá tým na 35 pracovník?.

plánování

Je naplánována nová firemní centrála - t?ípatrová budova z masivního zdiva je vybavena nejmodern?jšími ekologicko-technickými za?ízeními.

p?ed?asné st?hování

Technomix AG razantn? vzr?stá na 60 pracovník?. Ješt? p?ed zahájením stavby nové firemní centrály proto vyvstává nutnost pokrýt požadavky na prostor prost?ednictvím výstavby provizorní stavby.

zahájení prací

Za?íná to: 1. 7. 2007 je zahájen nový stavební projekt Technomix AG v Pommersfelden

nast?hování

7. 6. 2008 se m?že podnik nast?hovat do nového sídla firmy v pr?myslové zón? Limbach 6 v Pommersfelden. Více kapacit - více týmu: Po?et pracovník? vzr?stá na 70.

ekologická certifikace

Technomix AG získává vedle již existující certifikace DIN EN ISO 9001 také ekologickou certifikaci podle DIN EN ISO 14001.

pobo?ka Bamberg

V Bambergu je založena spole?nost VC Technomix VisualControl s 15 novými pracovníky.

st?hování VC Technomix Gmbh

Vysoká poptávka a spokojenost zákazník? vedou k tomu, že VC Technomix GmbH roste: Po?et pracovník? vzr?stá na 40. Podnik se krátce poté st?huje do nových, v?tších prostor do Hallstadtu. Dále je pracovišt? certifikováno podle DIN EN ISO 9001.

pobo?ka Aspach

VI Technomix Visualinspection GmbH zahajuje ?innost v Aspachu u Stuttgartu. Na za?átku tam pracuje deset pracovník?.

r?st

Také VI Technomix Visualinspection r?ste a záhy zam?stnává 40 pracovník?. Dále získávají všechna n?mecká pracovišt? maticovou certifikaci podle DIN EN ISO 9001 a 14001.